Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền thờ Lương Văn Chánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Suối nước khoáng Lạc Sanh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đập Đồng Cam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà thờ Bác Hồ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Vườn đỏ cao nguyên Vân Hòa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Buôn Lê Diêm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Thôn Xí Thoại

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa