Công an Huyện Tuy An -

Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

Đt: 0257 3865 306